Kokkuvotlik haiguse statistika.

Enne avaldamiskalendris olevat tähtpäeva ei või riikliku statistika tegija riiklikku statistikat levitada. Programmivälised statistikatööd 1 Riikliku statistika tegija võib teha füüsiliste ja juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning rahvusvaheliste ja eksterritoriaalsete organisatsioonide tellimisel ja rahastamisel statistikatöid väljaspool programmi tingimusel, et tellimustööde tegemine ei sega programmi koostamist ega täitmist. Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded loenduse korraldamisel 1 Kohaliku omavalitsuse üksus võimaldab koostöös riikliku statistika tegijaga loenduse korraldamise oma haldusterritooriumil, sealhulgas: 1 võimaldab ligipääsu enda kasutuses olevale informatsioonile, mida vajab riikliku statistika tegija loenduse korraldamiseks kasutatava andmestiku koostamisel; 2 abistab riikliku statistika tegijat loendatavate eluruumide leidmisel; 3 abistab riikliku statistika tegijat loenduse korraldamiseks vajalike ja sobivalt varustatud tööruumide leidmisel; 4 abistab riikliku statistika tegijat loenduse korraldamiseks vajaliku teabe vahendamisel oma valla või linna elanikele. Loenduse eesmärk ja kogutavad andmed 1 Rahvaloenduse eesmärk on koguda andmeid riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, olukorra ja paiknemise kohta. Füüsilised isikud, kes omavad kinnisvara, ehitisi või nende osi või omavad või valdavad põllumajandusmaad või põllumajandusloomi või teevad rahvusvahelisi makseid, on kohustatud esitama asjaomased andmed käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt.

Andmeesitajatega konsulteeritakse piisavalt vara, et oleks võimalik arvestada nende arvamusega ja et andmeesitajad jõuaksid vajaduse korral oma tavapäraseid toiminguid nõutavate andmete esitamiseks kohandada. Riikliku statistika küsimustik 1 Riikliku statistika küsimustik on statistikatöö tegemisel andmete kogumiseks kasutatav elektrooniline või paberil küsimuste või näitajate struktureeritud kogum, mis on taasesitataval kujul ja mille täidab andmeesitaja või küsitleja.

Programmi aruandlus 1 Statistikaameti peadirektor esitab iga aasta Aastaaruanne avaldatakse Statistikaameti veebilehel.

Ravimisoodustuste, sh hinnakokkulepete kehtivuse kohta teadete saamiseks saada oma e-mail infolistiga liitumiseks aadressile katrin. Soodusravimite loetelu muutmine Alates 1. Sotsiaalministeerium menetleb Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrusi regulaarselt kord kvartalis 1. Uue toimeaine lisamist soodusravimite loetellu taotlevad reeglina ravimitootjad, kes plaanivad ravimi turustamist, kellel on enim informatsiooni uue ravimi efektiivsuse ja ohutuse kohta ning kellega peetakse hinnaläbirääkimisi. Muudatusi soodusravimite loetellu juba kantud ravimite väljakirjutamise tingimuste osas võivad taotleda kõik huvitatud isikud, sealhulgas ravimitootjad ja arstide erialaseltsid.

Programmivälised statistikatööd 1 Riikliku statistika tegija võib teha füüsiliste ja juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning rahvusvaheliste ja eksterritoriaalsete organisatsioonide tellimisel ja rahastamisel statistikatöid väljaspool programmi tingimusel, et tellimustööde tegemine ei sega programmi koostamist ega täitmist.

Statistikaamet teavitab Rahandusministeeriumi programmiväliste statistikatööde tegemisest.

venitades haigete haigetega

Loendus 1 Loendus käesoleva seaduse tähenduses on kõikne uuring, mille käigus saadakse andmeid teatud momendi seisuga statistilist üksust iseloomustavate kindlaksmääratud tunnuste kohta.

Loenduse liigid on: 1 rahvaloendus; 2 eluruumide loendus; 3 põllumajandusloendus.

parast raskusastme valu kuunarnukis

Loenduse eesmärk ja kogutavad andmed 1 Rahvaloenduse eesmärk on koguda andmeid riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, olukorra ja paiknemise kohta. Riigisisesest riikliku statistika vajadusest tulenevalt kogutakse ja töödeldakse täiendavaid andmeid eluruumide aadressi- ja ruumiandmete ning tehnilise varustatuse kohta.

Riigisisesest riikliku statistika vajadusest tulenevalt on täiendavalt kogutavad ja töödeldavad andmed järgmised: 1 põllumajanduslike majapidamiste valdajate ees- ja perekonnanimi, isikukood olemasolu korral ja kontaktandmed; 2 põllumajanduskultuuride detailiseeritud andmed taimekasvatuse statistikatöö valimisse kuuluvate majapidamiste osas; 3 loenduse andmete kvaliteeti toetavad andmed.

Loenduse andmeesitaja kohustused ja õigused 1 Andmeesitaja on kohustatud vastama kõigile loenduse küsimustele ning andma tõeseid ja täielikke vastuseid. Rahvaloenduse statistiline üksus ja andmeesitaja 1 Rahvaloenduse statistilised üksused on füüsiline isik ja leibkond.

valu korgkoolal

Leibkond on ka üksinda elav isik. Hoolekande- ravi- puhke- ja muudes asutustes ning kinnipidamiskohtades ja ajateenistuses viibivad isikud, kes viibivad asutuses pikka aega, moodustavad asutusleibkonna.

  1. Riikliku statistika seadus – Riigi Teataja
  2. Mis aitab valu olaliigendis valu
  3. Juhtide ravi reoe
  4. Kate sormede liigeste valu tooriistad
  5. Heel uhishaigus

Eluruumide loenduse statistiline üksus ja andmeesitaja 1 Eluruumide loenduse statistiline üksus on eluruum, eluruume sisaldav hoone ja muu füüsilise isikuga asustatud hoone. Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded loenduse korraldamisel 1 Kohaliku omavalitsuse üksus võimaldab koostöös riikliku statistika tegijaga loenduse korraldamise oma haldusterritooriumil, sealhulgas: 1 võimaldab ligipääsu enda kasutuses olevale informatsioonile, mida vajab riikliku statistika tegija loenduse korraldamiseks kasutatava andmestiku koostamisel; 2 abistab riikliku statistika tegijat loendatavate eluruumide leidmisel; 3 abistab riikliku statistika tegijat loenduse korraldamiseks vajalike ja sobivalt varustatud tööruumide leidmisel; 4 abistab riikliku statistika tegijat loenduse korraldamiseks vajaliku teabe vahendamisel oma valla või linna elanikele.

Sotsiaalministeerium menetleb Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrusi regulaarselt kord kvartalis 1. Uue toimeaine lisamist soodusravimite loetellu taotlevad reeglina ravimitootjad, kes plaanivad ravimi turustamist, kellel on enim informatsiooni uue ravimi efektiivsuse ja ohutuse kohta ning kellega peetakse hinnaläbirääkimisi.

Разрозненные случайные изображения иногда укладывались в короткую последовательность без определенного смысла и цели.

Muudatusi soodusravimite loetellu juba kantud ravimite väljakirjutamise tingimuste osas võivad taotleda kõik huvitatud isikud, sealhulgas ravimitootjad ja arstide erialaseltsid. Taotluste esitamise ja menetlemise kord on kirjeldatud tervise- ja tööministri määruses.

Riikliku statistika seadus (lühend - RStS)

Juhtudel, kus soodusravimite loetelu muutmisega seoses võib ette näha ravimite kasutamise tava ja Eesti Haigekassa rahaliste kohustuste olulist muutust, kaasatakse taotluste menetlemisse ravimikomisjon. Komisjon on nõuandev haigekassale ning selle arutelude protokollid avalikud. Komisjoni koosolekud toimuvad keskmiselt 2-kuuliste intervallidega.

Programmi koostamine 1 Riikliku statistika tegija suhtleb programmi koostamisel ning rakendamisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega otse. Lisaks võetakse arvesse riigi eelarvestrateegiat ja järgmise aasta riigieelarve projekti.