Bat valu uhises. EUR-Lex Access to European Union law

Tootjad peaksid kohaldama kõnealuseid ühtlustatud standardeid, kui nende viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, tehes seda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. It is therefore important to provide for a period during which any doubts or concerns as to the competence of conformity assessment bodies can be clarified before they start operating as notified bodies.

Kuna kõnealusesse direktiivi on vaja teha uusi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

Since further amendments are to be made, that Directive should be recast in the interests of clarity.

Nende mõõteülesannete puhul, mis põhinevad avaliku huvi, inimeste tervise, ohutuse ja korra, keskkonna- ja tarbijakaitse, maksude ja koormistega maksustamise ja ausa kaubanduse vajadustel, mis mõjutavad mitmel viisil otseselt ja kaudselt inimeste igapäevaelu, võib nõuda legaalmetroloogilise kontrolli läbinud mõõtevahendite kasutamist. Those responding to reasons of public interest, public health, safety and order, protection of the environment and the consumer, of levying taxes and duties and of fair trading, which directly and indirectly affect the daily life of citizens in many ways, may require the use of legally controlled measuring instruments.

Kohaldatavad sätted peavad olema samad kõikides liikmesriikides ja vastavustõendamine peab olema heaks kiidetud kogu liidus. The applicable provisions should be the same in all Member States and proof of conformity should be accepted throughout the Union.

Toimimisnõuded, millele mõõtevahendid peavad vastama, peaksid pakkuma kõrgetasemelist kaitset.

Vastavushindamine peab tagama kõrge usaldatavustaseme. The performance requirements that the measuring instruments must meet should provide a high level of protection. The conformity assessment should provide a high level of confidence. Kui legaalmetroloogiline kontroll on sätestatud, tuleb kasutada ainult mõõtevahendeid, mis vastavad ühistele toimivusnõuetele.

Where legal metrological control is prescribed, only measuring instruments complying with common performance requirements should be used. Mõõtevahendite elektromagnetiline häiringukindlus peaks moodustama käesoleva direktiivi lahutamatu osa, mistõttu ei tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu Piisav koostöö liikmesriikide pädevate asutuste vahel on seega vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks kogu liidus.

Adequate cooperation between the competent authorities of the Member States is therefore necessary to ensure a Union-wide effect of this objective.

Seepärast kajastuvad kõnealused nõuded riiklikes tootestandardites, riiklikes tehnilistes tunnustustes ja teistes ehitustooteid käsitlevates riiklikes tehnilistes kirjeldustes ja normides. Kuna nõuded on erinevad, takistavad need liidusisest kaubandust. Those requirements are consequently reflected in national product standards, national technical approvals and other national technical specifications and provisions related to construction products. Due to their disparity, those requirements hinder trade within the Union. Liidu või liikmesriigi tasandil ehitiste valdkonnas kehtestatud õigus- ja haldusnormid või kohtupraktika võivad avaldada mõju ehitustoodete suhtes kehtivatele nõuetele.

On vaja sätestada selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusahelas. It is necessary to provide for a clear and proportionate distribution of obligations which correspond bat valu uhises the role of each economic operator in the supply and distribution chain. Seega peaks vastavushindamine jääma ainult tootja kohustuseks. Conformity assessment should therefore remain solely the obligation of the manufacturer.

Seepärast tuleks sätestada, et importijad tagavad nende poolt turule lastavate mõõtevahendite vastavuse käesoleva direktiivi nõuetele ning et nad ei lase turule mõõtevahendeid, mis sellistele nõuetele ei vasta või mis on ohtlikud.

Samuti tuleks sätestada, et importijad peavad tagama, et on läbitud vastavushindamismenetlused ja et mõõtevahendite märgistus ning tootja koostatud dokumentatsioon on pädevatele riigiasutustele kontrollimiseks kättesaadavad.

Provision should therefore be made for importers to make sure that the measuring instruments they place on the market comply with the requirements of this Directive and that they do not place on the market measuring instruments which do not comply with such requirements or present a risk. Provision should also be made for importers to make bat valu uhises that conformity assessment procedures have been carried out and that marking of measuring instruments and documentation drawn up by manufacturers are available for inspection by the competent national authorities.

liigeste poletik parast kahju ravi mis on liigese poletiku nimi

Erandid tuleks ette näha juhtudeks, kui mõõtevahendi suurus või laad seda ei võimalda. See hõlmab ka juhud, kui importijal tuleb selleks, et lisada mõõtevahendile oma nimi ja aadress, avada pakend. Exceptions should be provided for in cases where the size or nature of the measuring instrument does not allow it. This includes cases where the importer would have to open the packaging to put his name and address on the measuring instrument. Levitaja tegutseb hoolikalt tagamaks, et mõõtevahendi käitlemine tema poolt ei mõjutaks negatiivselt mõõtevahendi vastavust käesolevale direktiivile.

Ravimiameti ülevaade: kuu aega Covid-19 vastu vaktsineerimise algusest

The distributor should act with due care to ensure that its handling of the measuring instrument does not adversely affect the compliance of that instrument with this Directive.

Tõhusa jälgitavussüsteemi abil on turujärelevalveasutustel hõlpsam teha kindlaks ettevõtja, kes tegi nõuetele mittevastava mõõtevahendi turul kättesaadavaks. Käesoleva direktiivi kohaselt teiste ettevõtjate tuvastamiseks nõutava teabe säilitamisel ei tohiks ettevõtjatelt nõuda selliste ettevõtjatega seotud teabe ajakohastamist, kes on neile mõõtevahendi tarninud või kellele nemad on mõõtevahendi tarninud.

When keeping the information required under this Directive for the identification of other economic operators, economic operators should not be required to update such information in respect of other economic operators who have either supplied them with a measuring instrument or to whom they have supplied a measuring instrument.

Audit committee 1 The audit committee shall audit the economic activities of the Bar Association and the activities the Chairman, the Board and the Chancellor. Organising the provision of state legal aid and application of funds allocated from the state budget shall also be deemed to be the economic activities of the Bar Association. Audit of economic activities of Bar Association and annual report [RT I1, 1 - entry into force

Selleks et hõlbustada kõnealustele nõuetele vastavuse hindamist, on vaja sätestada vastavuseeldus mõõtevahendite puhul, mis artroosi ja rahvahindamise ravi harmoneeritud standarditele, mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu Sellistel juhtudel peaks nende rahvusvaheliselt kokkulepitud tehniliste normdokumentide kasutamine olema alternatiiviks harmoneeritud standardite kasutamisele ja eritingimustel olla vastavuseelduse aluseks.

In those cases the use of these internationally agreed normative documents should be allowed as an alternative to the use of harmonised standards and, under specific conditions, give rise to a presumption of conformity. Harmoneeritud standardi või rahvusvaheliselt kokkulepitud tehnilise normdokumendi kasutamine peab seetõttu olema vabatahtlik.

The use of harmonised standards or internationally agreed normative documents should therefore be optional. Valdkondadevahelise ühtsuse ja erakorraliste lahenduste vältimise eesmärgil tuleks vastavushindamismenetlus valida kõnealuste moodulite hulgast.

  • Brachiaalse uhise salvi osteokondroos
  • Krakitud ravi kuunarnukis
  • Tolmu hamba tootlemine

Sellegipoolest on vaja neid mooduleid metroloogilise kontrolli eri aspektide kajastamiseks kohandada. In order to ensure inter-sectoral coherence and to bat valu uhises ad-hoc variants, conformity assessment procedures should be chosen from among those modules.

However, it is necessary to adapt those modules in order to reflect specific aspects of metrological control. Juhul kui alakooste tehakse turul kättesaadavaks eraldi ning sõltumatult mõõtevahendist, tuleb vastavushindamine läbi bat valu uhises kõnealusest mõõtevahendist sõltumatult. If sub-assemblies are made available on the market separately and independently of an instrument, their conformity assessment should be undertaken independently of the instrument concerned.

Seetõttu bat valu uhises iga mõõtevahendi ja vajaduse korral alakoostu jaoks bat valu uhises kehtestatud asjakohane menetlus või tagatud valik erinevate samaväärsete menetluste vahel.

Therefore, for each category of measuring instrument and, where appropriate, sub-assemblies, there should be an appropriate procedure or a choice bat valu uhises different procedures of equivalent stringency. Ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks võib üks ühine ELi vastavusdeklaratsioon olla asjakohastest individuaalsetest vastavusdeklaratsioonidest koostatud toimik.

Ravimiameti ülevaade: kuu aega Covid vastu vaktsineerimise algusest Teeme ülevaate vaktsiinidega seotud kõrvalmõjudest ja nende statistikast läbi ravimiametile saadetud kõrvaltoimete teatiste.

In order to reduce the administrative burden on economic operators, that single EU declaration of conformity may be a dossier made up of relevant individual declarations of conformity. Käesolevas direktiivis peaksid olema sätestatud eeskirjad CE-märgise ja metroloogilise lisamärgise kinnitamise kohta. Rules governing the affixing of the CE marking and the supplementary metrology marking should be laid down in this Directive. Siiski on oluline, et kõik teavitatud asutused täidaksid oma funktsioone samal tasemel ja õiglase konkurentsi tingimustes.

Selleks on vaja kehtestada kohustuslikud nõuded vastavushindamisasutustele, kes soovivad saada teavitatud, et osutada vastavushindamisteenuseid.

It is, however, essential that all notified bodies perform their functions to the same level and under conditions of ravi vedrudega liigese competition.

That requires the setting of obligatory requirements for conformity assessment bodies wishing to be notified in order to provide conformity assessment services. Kuna akrediteerimine on vastavushindamisasutuse pädevuse kontrollimise põhiline vahend, tuleks seda kasutada ka teavitamismenetluses.

Since accreditation is an essential means of verifying the competence solidaalne liigeste raviks conformity assessment bodies, it should also be used for bat valu uhises purposes of notification. Riiklikud asutused võivad siiski olla seisukohal, et neil on olemas asjakohased vahendid, et kõnealune hindamine ise läbi viia.

kuidas vabaneda valu liigeste peatus folk oiguskaitsevahendeid puhastamiseks liigeste

Tagamaks teiste riiklike asutuste läbiviidud hindamiste piisavat usaldusväärsust, tuleks neil sellisel juhul esitada komisjonile ja teistele liikmesriikidele dokumentaalsed tõendid selle kohta, et hinnatud vastavushindamisasutused täidavad asjakohaste õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

However, national authorities may consider that they possess the appropriate means of carrying out that evaluation themselves. In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements.

Turule lastavate mõõtevahendite nõutava kaitsetaseme tagamiseks on oluline, et vastavushindamisse kaasatud alltöövõtjad ja tütarettevõtjad täidaksid seoses vastavushindamise ülesannetega samu nõudeid kui teavitatud asutused.

Seega on oluline, et teavitatavate asutuste pädevuse ja tegevuse bat valu uhises ning juba teavitatud asutuste järelevalve hõlmaks ka alltöövõtjate ja tütarettevõtjate tegevust.

Katrin Bats: kui juba ema ütleb, et tema laps köögivilja ei söö, siis ongi muretu. Ei hakkagi sööma

In order to safeguard the level of protection required for the measuring instruments to be placed on the market, it is essential that conformity assessment subcontractors and subsidiaries fulfil the same requirements as notified bodies in relation to the performance of conformity assessment tasks. Therefore, it is important that the assessment of the competence and the performance of bodies to be notified and the monitoring of bodies already notified cover also activities carried out by subcontractors and subsidiaries.

Seega on oluline ette näha ajavahemik, mille jooksul saaks selgitada kõik võimalikud vastavushindamisasutuste pädevust puudutavad kahtlused või probleemid, enne kui nad alustavad tegevust teavitatud asutustena.

It is therefore important to provide for a period during which any doubts or concerns as to the competence of conformity assessment bodies can be clarified before they start operating as notified bodies.

Kodu kodust kaugel; vali apartement, mis sulle kõige rohkem meeldib.

Samal põhjusel ja ettevõtjate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb tagada vastavushindamismenetluste tehnilise rakendamise järjekindlus. Seda on võimalik kõige paremini saavutada teavitatud asutuste vahelise asjakohase koordineerimise ja koostöö kaudu. For the same reason, and to ensure equal treatment of economic operators, consistency in the technical application of the conformity assessment procedures needs to be ensured.

That can best be achieved through appropriate coordination and cooperation between notified bodies. Käesolev direktiiv ei peaks takistama liikmesriikidel valida, millised pädevad asutused kõnealuseid ülesandeid täitma hakkavad. This Directive should not prevent Member States from choosing the competent authorities to carry out those tasks. Mõõtevahendeid tuleks käsitada käesolevas direktiivis sätestatud olulistele nõuetele mittevastavatena ainult põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste puhul, see tähendab siis, kui selline kasutus tuleneb inimeste seaduskuulekast ja kergesti prognoositavast käitumisest.

Measuring instruments should be considered as non-compliant with the essential requirements laid down in this Directive only under conditions of use which can be reasonably foreseen, that is when such use could result from lawful and readily predictable human behaviour.

Läbipaistvuse suurendamise ja menetlusaja lühendamise huvides on vajalik parandada olemasolevat kaitsemeetmete menetlust, et muuta see valu lihased ja liigesed kogu keha pohjustab tõhusamaks ja liikmesriikides olemasolevale oskusteabele toetuvaks.

In order to increase transparency and to reduce processing time, it is necessary to improve the existing safeguard procedure, with the view to making it more efficient and drawing on the expertise available in Member States.

See peaks võimaldama ka turujärelevalveasutustel koostöös bat valu uhises ettevõtjatega selliste mõõtevahendite suhtes algstaadiumis meetmeid võtta.

  • Kuunarnukite uhiste ulevaatuste valu salv
  • Funktsionaalsed valud liigestes
  • Vedeliku valu liigestes

It should also allow market surveillance authorities, in cooperation with the relevant economic operators, to act at an early stage in respect of such measuring instruments. Kõnealuseid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil.

Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

My RT allows for:

It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council.

liigese artroos osteokondrose salv tais

Sätestatavad karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. The penalties provided for should be effective, proportionate and dissuasive. Levitajatel peaks seega olema võimalik tarnida turule lastud mõõtevahendeid, täpsemalt varusid, mis on juba turustusahelas, enne käesoleva direktiivi riiklike ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäeva.

Distributors should therefore be able to supply measuring instruments that have been placed on the market, namely stock that is already in the distribution chain, before the date of application of national measures transposing this Directive.

Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective. Kohustus võtta üle muutmata sätted tuleneb varasematest direktiividest.

The obligation to transpose the provisions which are unchanged arises under the earlier Directive.